Kërkim
i Avancuar
  1. Fillimi
  2. Shërbimet Mjekësore
  3. Spitali i Përgjithshëm Mitrovicë

Doktorët në Bord

Nuk ka doktor në bord.

Rreth “Spitali i Përgjithshëm Mitrovicë”

Nr. kontaktues Emegjenca 044-531-120

Zyra për Informim
049-858-949
nita.mustafa.hakaj@rks-gov.net

Historiku i Spitalit të Pergjithshëm Mitrovicë

Spitali i Përgjithsshëm “Dr.Sami Haxhibeqiri” Mitrovicë ka filluar punën në vitin 1950. Emri i instituconit shëndetësor  është Spital i Përgjithshëm Mitrovicë “Dr. Sami Haxhibeqiri” Mitrovice  mbështetur në ligjin për shëndetësi të Repulikës së Kosovës (Ligj Nr.04/L-125) nenit 17,alin 3 pika 3.1.
Spitali i Përgithshë Mitrovicë ka statusin si institucion publik për nivelin dytësor të kujdesit shëndetësor.
Mbështetur në statutin e Shërbimit Spitalor Klinik Universitar të Kosovës/ miratuar në vendimin Nr.05/148 të datës 11.09.2013/ neni 6, alinea 1 pika 1.7.
Spitali i Përgjithshëm Mitrovicë është pjesë përbërse dhe njësi organizative e SHSKUK- Prishtine.

Spitali i Përgjithshem Mitrovice ndahet ne 6 Departamente

– Departamenti per Nënë dhe fëmije
– Departamenti i Kirurgjisë
– Departamenti Emërgjencës me Reanimacion
– Departameni i Internos
– Departameni i Diagnostikes me Ambulantat Specialistike
– Departamenti i shërbimeve jomedicinale

-Departamenti për Nënë dhe Fëmijë

– Reparti Gjinekologji/Obstetrike                           -Reparti i  Neonatologjisë

8 Mjek                                                                       2 Mjek
25 Infermier                                                                9 Infermier

Sherbimet:                                                                Sherbimet:
Vizita Specialistike                                                     Vizita Specialistike
Lindje normale                                                            Sondime nazogastrike
Lindje SC                                                                    Lavazha e lukthit
Echo                                                                            Echo e trurit
CTG                                                                            Fototerapi
Kiretazha                                                                    Reanimim kardiorespirator
Strisha Vaginale                                                         Dhe te tjera sherbime
Strisha Cervikale
Dhenja e Albumineve
Infuzione
Dhe te tjera sherbime.

-Reparti i Pediatrise

7 Mjek
18 Infermier

Sherbimet:
Vizita Specialistike
Rehidrim Oral
Trajtim ditor Infuzuine
Inhalime
Terapi me neuroleptik
Injekcione intravenoze
Dhe sherbime te tjera

– Departamenti i Kirurgjise

-Reparti i Kirurgjisë                                                           -Reparti i Ortopedise

4 Mjek                                                                                   7 Mjek
17 Infermier                                                                           8 Infermier

Sherbimet:                                                                            Sherbimet:
Vizita Specielistike                                                                Vizita Specialistike
Operacione                                                                             Operacione
Infuzuine                                                                                Infuzione
Transfuzione                                                                          Perpunim i plages me sutur
Echo e abdomenit                                                                  Fractura skapule
Kolonoskopi                                                                          Fractura Klavikule
Kolikat abdominale                                                               Venja e gipsit
Fashimi i plageve                                                                   Heqja e gipsit
Dhe sherbime te tjera                                                         Ekzaminimi dhe trajtimi i
gjymtyreve te siperme,
poshtme,supit dhe gjurit

-Reparti i Urologjis                                                         – Reparti i ORL

3 Mjek                                                                                4 Mjek
9 Infermier                                                                         9 Infermier

Sherbimet:                                                                       Sherbimet:
Vizita Specialistike                                                           Vizita Specialistike
Operaione                                                                          Operacione
Trajtimi i Colika renalis                                                    Infuzione
Vendosja e Cistostomes                                                    Tamponanda e hundes dhe veshit
Kateterizimi uretal                                                             Detamponanda e hundes dhe veshit
Infuzione                                                                           Audiometria
Echo e veshkeve                                                               Aspirimi i veshit
Dhe te tjera sherbime                                                    Dhe nte tjera sherbime

-Reparti i Ophtalmologjise

5 Mjek
9 Infermier

Sherbimet:
Vizita Specialistike
Operacione
Aplikimi i AVASTINES
Pastrimi i syrit
Ultrasonimi i syrit
Aplikimi i parit
Shperlarja e kanalit
Ekzaminime me UT
Dhe te tjera sherbime

– Departamenti i Emergjences dhe Reanimacion

-Reparti i Anestezionit

4 Mjek
14 Infermier

Sherbimet:
Vizita Specialistije Anesteziologjike
Anestezioni i Pergjithshem Endotrakeal (APET)
Anestezioni Spital
Anestezioni Lokal
Konsulta te tjera

– Reparti i Emergjences

5 Mjek
20 Infermier

Sherbimet:
Vizita Specialistike
Ekg
Qepje e plages
Infuzione
Injeksione IM
Intubimi Endotarakal
Reanimim
Vendosja e sondes nazogastrike
Dhe te tjera sherbime

– Sherbimet e kujdesit Intenzive

– Trakti Operativ- Dhoma e zgjimit

– Departamenti i Internos

– Reparti i Internos                                                  -Njesia Koronare

16 Mjek
17 Intermier

Sherbimet:                                                             Sherbime:
Vizita Specilaistike                                                 Vizita Specialistike
EKG                                                                         Infuzione
Echo e zemres                                                          Injekcione IM
Ergotrst                                                                     EKG
Kolonoskopi                                                             Dhe sherbime te tjera
Gastroskopi
Infuzione
Punktime abdominale
Dhe sherbime te tjera

-Reparti i Pulmologjise                                          – Reparti i Dermatologjise

4 Mjek                                                                      3 Mjek
6 Infermier                                                               2 Infermier

Sherbimet:                                                              Sherbimet:
Vizita Specialistike                                                 Vizita Specialistike
Punksion pleural                                                      Ekzaminime mikroskopike
Spirometria                                                              Kiretimi i molluskave
TBC                                                                         Ekzaminimi me dermatoskop
Testi PPD                                                                Intervenime me elektrokauter
Infuzione
Inhalime                                                                  Dhe te tjera sherbime
Dhenja e Oksigjenit
Matja e saturimit
Dhe te tjera sherbime

-Reparti i Hemodializes                                       – Reparti i Infektives

2 Mjek                                                                     1Mjek
17 Infermier                                                            8 Infermier

Sherbime:                                                              Sherbimet:
Seanca hemodilitike                                               Vizita Specialistike
Elektrokardiogrami                                                 Infuzione
Pastrimi i fistules                                                    Trajtimi me febrilitet
Veprime diagnostike EKG- ECHO                        Trajtimi i helmimeve me ushqim
Transfuzioni i gjakut                                              Matja e Oksigjenit
Pastrimi dhe heparinizimi                                       Dhe te tjera sherbime
Dhe sherbime te tjera

– Reparti i Neurologjise                                          – Reparti i Psikiatrise

4 Mjek
9 Infermier

Sherbimet:
Vizita Specialistike
Ekzaminimi me pirun neurologjik
EEG
EKG
Studimi i fushes se te pamurit
Injektimi i insulines
Infuzione
Injeksione IM
Dhe sherime te tjera

– Departamenti i Diagnostikes me Ambulantat Specialitike

– Reparti i Laboratorit                                                        – Reparti i Radiologjise

1 Mjek                                                                                     4 Mjek
9 Infermier                                                                              10 Infermer

Sherbimet:                                                                              Sherbimet:
Sedimentimi i Eritrociteve (SE)                                              Vizita Specialistike
Hemogrami me paramentra percjelles                                     Radiografi
Biokomia me paramentra percjelles                                        Tomografi te kompjuterizuara
Analizar e urines me parametra percjelles                               Ultrazeri
CRP
Troponina

– Reparti i transufionit te gjakut

– Reparti i  Terapise Fizikale                                           – Reparti i Alergologjise

2 Mjek                                                                                  2 Mjek
8 Fizioterapeut                                                                      2 Infermier

Sherbimet:                                                                          Sherbimet:
Vizita Specialitike                                                               Vizita Specialisitke
Termoterapi                                                                          Parametrat vital
krioterapi                                                                              Aplikimi i kremes Alergostan
IR
TENS
DD
RIF
Magnet
UZ
Kinezioterapi
Masazh

– Repaarti i Patologjise                                                      – Sherbimet per Pacent Albulantor

1 Mjek                                                                                    4 Mjk
2 Infermer                                                                              14 Infermier

Sherbimet:                                                                          Sherbimet:
Ekzaminime Mikroskopike PapTest, Pap strisho                Vizita specialistike

– Farmacia

2 Farmacist
2 Teknik te Farmacise

Numrat e kontaktues te Ambulantave Specialistike

044-535-946 Amb. Gjinekologji
044-531-458 Amb. Kirurgji
044-531-793 Amb. Interno
044-532-752 Amb. Pulmologji
044-533-823 Amb. Urologji
044-531-472 Amb. Oftalmologji
044-535-915 Amb. ORL
044-532-784 Amb. Neurologji

burimi i te dhenave te cekura me larte.

Shërbime të Ofruara

Alergologji & Imunologji
Alergologji & Imunologji
Anesteziologji
Anesteziologji
Dermatologji
Dermatologji
Endokrinologji
Endokrinologji
Fiziatri me Rehabilitim Fizikal
Fiziatri me Rehabilitim Fizikal
Gastroenterologji
Gastroenterologji
Gjinekologji
Gjinekologji
Infektologji
Infektologji
Kardiologji
Kardiologji
Kirurgji e Përgjithshme
Kirurgji e Përgjithshme
Laborator
Laborator
Mjekësi Emergjente
Mjekësi Emergjente
Nefrologji
Nefrologji
Neonatologji
Neonatologji
Neurologji
Neurologji
Obstetrikë & Gjinekologji
Obstetrikë & Gjinekologji
Oftalmologji
Oftalmologji
Ortopedi
Ortopedi
Otorinolaringologji
Otorinolaringologji
Patologji
Patologji
Pediatri
Pediatri
Psikiatri
Psikiatri
Pulmologji
Pulmologji
Radiologji
Radiologji
Reumatologji
Reumatologji

Galeri